Čestné předsednictvo konference

Ing. Vladimír Derner - náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast , krajský předseda KDU-ČSL, ČR
Prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – rektor, Univerzita Hradec Králové, ČR
Ing. Anna Maclová - náměstkyně primátora statutárního města Hradec Králové
Mgr. Michaela Marksová-Tominová - ministryně, Ministerstvo práce a sociálních věcí, ČR
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. – předsedkyně Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Brno, ČR
Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. - děkan Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská Univerzita, SR
prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc. - přednosta III. Interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové, ČR  
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. – děkanka Filozofické fakulty, Univerzita Hradec Králové, ČR
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D. – ředitelka Ústavu sociální práce, Univerzita Hradec Králové, ČR