O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hradecké dny sociální práce 2017

Téma konference: Sociální práce jako nástroj podpory sociální změnyVnímání sociální práce jako významného nástroje podpory sociální změny vychází z globální definice sociální práce schválené Valným shromážděním IFSW (Mezinárodní federace sociálních pracovníků) a IASSW (Mezinárodní asociace vzdělavatelů sociální práce) v červenci 2014 v Melbourne. Tato definice uvádí, že sociální práce je na praxi založená profese a akademická disciplína podporující sociální změnu a rozvoj, sociální soudržnost a posílení a osvobození lidí. Pro sociální práci jsou zásadní principy sociální spravedlnosti, lidských práv, kolektivní zodpovědnosti a respektu k rozmanitosti.  Sociální práce zapojuje lidi a struktury do řešení problémů a zlepšování životní pohody.

Profese sociální práce je zavázána udržovat sociální stabilitu, pokud tato stabilita neslouží k marginalizaci, vyloučení nebo útlaku jakékoliv menšinové skupiny nebo osob. Mandát sociální změny je naproti tomu založen na předpokladu, že intervence sociální práce se realizuje tehdy, když aktuální situace, ať už na úrovni osoby, rodiny, malé skupiny, společenství nebo společnosti, je uznána za potřebnou změny či vývoje. Tento mandát je řízen potřebou změnit ty strukturální podmínky, které přispívají k marginalizaci, sociálnímu vyloučení a útlaku.

V rámci jednotlivých sekcí konference si chceme pokládat otázku, jak se daří sociální práci v kontextu České republiky ale i v zahraničí fungovat jako nástroj podpory sociální změny.


Spolupořadatelé konference

Hlavní spolupořadatel 

 
Další spolupořadatelé 
Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Centrum investic, rozvoje a inovací


Záštita konference

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Tematické okruhy konference


Doprovodný program

V rámci konference se bude konat dne 22.9.2017 od 14.00 i seminář na téma "Význam nutriční podpory v sociální péči". Hlavní příspěvek přednese přednosta III. Interní gerontometabolické kliniky FN Hradec Králové prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc. Účastníci semináře se budou moci seznámit i s nabídkou firem, které nabízejí produkty pro nutriční podporu nemocných. Každý účastník semináře získá osvědčení o účasti.

Jednací jazyky mezinárodní vědecké konference

Čeština, slovenština, angličtina.
Sekce č. 6 bude probíhat v anglickém jazyce.


Výstupy z konference

Výstupem konference bude sborník v elektronické podobě. Vědecký výbor konference si vyhrazuje právo nepřijmout příspěvky, které neodpovídají tématu konference či nesplňují formální požadavky. Příspěvky, které nebudou naplňovat stanovené požadavky nebudou poslány k recenznímu řízení.